Kyokutei, Bakin Takizawa, Okukuni: Shinpen kinbeibai. 2