Cerisier, Antoine M.: Algemeene Geschiedenis der vereenigde Nederlandsche Provincien behelzende eene naauwkeurige en uitvoerige Beschrijving van derzelver Opkomst, Grondvesting, Bloei en Lotgevallen. 2: 1355 - 1558