Mosheh ben Yaʿaḳov, mi-Ḳutsi: Catalogvs Omnivm Praeceptorvm Legis Mosaicae